Regulamin


§ 1 Definicje

ToLublin.pl – portal umożliwiający wyszukiwanie i lokalizowanie firm według położenia geograficznego, branży, nazwy, obszaru działalności oraz specyfiki działalności.

Obiekt – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w portalu ToLublin.pl.

Użytkownik – każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu ToLublin.pl

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z portalu ToLublin.pl. Korzystanie przez Użytkowników z portalu ToLublin.pl jest bezpłatne.
 2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod PHP, kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi ToLublin.pl.
 3. Wszystkie przekazane przez Obiekt do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody Obiektu.
 4. a. Użytkownik ma możliwość wystawiania Obiektom opinii świadczących np. o jakości oferowanych produktów, usług, obsługi klienta, obsługi po sprzedażowej, itp.

  b. Wystawiane opinie powinny stanowić rzetelną informację dla pozostałych Użytkowników. Niedopuszczalne jest zamieszczanie opinii bezpodstawnych mających na celu zniesławienie Obiektu

  c. Zabrania się zamieszczania w opiniach adresów www i odnośników prowadzących do stron internetowych niebędących serwisami ToLublin.pl. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ToLublin.pl zastrzega sobie prawo do edycji lub usunięcia opinii bez konieczności poinformowania o tym Użytkownika.

  d. Opinie nie mogą naruszać dóbr osobistych osób fizycznych ani osób prawnych. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym ToLublin.pl zastrzega sobie prawo do edycji opinii w zakresie niezbędnym do przywrócenia stanu zgodnego z prawem lub jej usunięcia.

  e. ToLublin.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wystawianych opinii, zamieszczanych w portalu przez klientów Obiektów. Wszelkie wynikłe spory będą rozstrzygane pomiędzy zainteresowanymi stronami, bez udziału ToLublin.pl. Ujawnienie danych stron sporu może nastąpić jedynie na mocy decyzji uprawnionego organu.

Wypełnienie przez Obiekt umowy i jej przesłanie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości treści niniejszego regulaminu oraz uznaniem jego postanowień za obowiązujące i wiążące Obiekt w całości.

ToLublin.pl zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym regulaminie, o których powiadomi wszystkie Obiekty pocztą elektroniczną.

 

§ 3 Prawa i obowiązki

 1. Obiekt jest zobowiązany:

  a) do podania formularzu prawdziwych danych

  b) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i firmy przez ToLublin.pl w związku z procesem dodania danych do bazy serwisu.

  c) w razie zmiany danych Obiektu dokonać ich aktualizacji w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zmiany

 2. Portal ToLublin.pl zobowiązany jest:

  a) do wykonania pełnej prezentacji obiektu Obiektu w serwisie www.ToLublin.pl na podstawie danych zawartych w wypełnionym przez Obiekt formularzu.

  b) do odmowy wykonania prezentacji w przypadku, gdy:

  - Obiekt podał nieprawidłowe dane,

  - gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że podane w formularzu dane mogą służyć prowadzeniu nielegalnej działalności,

  - Obiekt nie wypełnił prawidłowo formularza,

  - wystąpią inne ważne powody.

 

§ 4 Ograniczenia

ToLublin.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Obiekt w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Obiekt oraz odmowy wykonania usług.

ToLublin.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Obiektami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania ToLublin.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.

ToLublin.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.

ToLublin.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z ToLublin.pl.

Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę ToLublin.pl w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię ToLublin.pl. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, ToLublin.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.

Użytkownikowi korzystającemu z portalu ToLublin.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu ToLublin.pl.

Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami a portalem ToLublin.pl zastosowanie mają przepisy prawa Polskiego. Wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy miejscowo i rzeczowo sąd polski.

Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.

Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Wyszukiwarka

Miejscowość:
Kategoria:

Ostatnio ocenione firmy

Modern Home S.C.

Odradzam [zobacz]

autor opinii: Źle

Studio Creative Łukasz Juchniewicz

Łukasz kamerował nasze wesele w czerwcu 2017. Znaleźliśmy go przez przypadek w Internecie, ale nie mogliśmy trafić lepiej! Efekty ... [zobacz]

autor opinii: Magda & Marcin

Publimar Sp.j.

Ludzie nie kupujcie w tej hurtowni wędlin tam na sklepy w kraśniku wysyłają śmierdzące mieso które powinno iść na karmę lub do ... [zobacz]

autor opinii: AREK

Modern Home S.C.

zakupy tylko na zasadzie "z ręki do ręki", jeśli wpłacisz zaliczkę, to będziesz czekać bardzo dłuuuugo :( [zobacz]

autor opinii: ja i on

Żurek Jacek Meble Kuchenne

Nie polecam tego wykonawcy. Jest mało dokładny, wykonanie jak i obróbka poszczególnych części pozostawia wiele do życzenia. [zobacz]

autor opinii: Klient

sprzatanio.ple-banki